Вести

 ОБЈАВА БР. 1

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Зрновци

ПОВИК

Почитувани граѓани,
Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето на заедницата на локалната самоуправа, општина Зрновци ги повикува сите граѓани, месни заедници, здруженија на граѓани и институциите, со идеи, програми и прокти да се вклучат во креирањето на Буџетот на општина Зрновци за 2020 година.
Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават на службениот емаил: [email protected] a во хартиена форма, до архивата на општината, најдоцна до 16-12 / 2019 година.
Вклучете се во креирањето на Буџтот и подржете го партиципативниот развој на општина Зрновци.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Во рамки на ПЗП-фаза 2, од страна на ЦРИПР е објавен втор повик за старт ап бизниси поврзани со равој на одржлив туризам http://www.bregalnica-ncp.mk/2019/11/29/javen-povik-za-start-up-biznisi-za-eko-turizam-2/

 

КОНКУРС за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ООУ „Синиша Стоилов“ Зрновци општина Зрновци

Објавен јавен оглас за работно ангажирање на 4 негователки во ЈОУДГ Бисерчиња - општина Зрновци според програмата Општинско - корисна работа 2019 - 2020

Оглас 1 страна    Оглас 2 страна

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКУПНИОТ ДОГОВОРЕН ИЗНОС ПО ДОВЕРИТЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОСПЕАНИ А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 

Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани сограѓани,

Ве информираме дека ИМОТЕН ЛИСТ можете да си извадите и во просториите на општината после поднесеното барање и уплатената такса. Информации на тел:033/353 105 ( Благој)

ЈАВЕН ПОВИК 01/2018 кон сите доверители на општина Зрновци и единките корисници кои имаат доспеани, а ненаплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018, да се пријават во општина Зрновци со цел спогодбено утврдување на износот на обврските

КОНКУРС

за доделување на стипендии на новозапишани студенти и ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов Зрновци од општина Зрновци

ПРАВИЛНИК  за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов - Зрновци од општина Зрновци

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04-16/1 ЗА ПРИЕМ НА РАБОТНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛНО ВРЕМЕ ВО ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ

СООПШТЕНИЕ

Нацрт СОЖС_УППс Видовиште

Нацрт СОЖС_УППс Мородвис

Нацрт СОЖС_УППс Зрновци

Јавен увид и расправа по нацрт извештајот за стратегискаоцена на влијанието врз животната средина за УПС ЗРНОВЦИ, УПС МОРОДВИС и УПС ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за селата МОРОДВИС и ВИДОВИШТЕ

Соопштение МОРОДВИС

Соопштение ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село (УПС) Зрновци, општина Зрновци

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

За да ги вклучи мислењата и потребите на граѓаните при креирањето на Буџетот, Општина Зрновци изготви Анкетен лист на кој жителите на Општина Зрновци можат да ги напишат своите мислења, потреби, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери на надлежност на локалната самоуправа.

Прашалникот во електронска форма е објавен на веб-страницата на Општина Зрновци, а во печатена форма може да се пополни во архивата на Општина Зрновци и во сите канцеларии на месните заедници во Зрновци.

Општина Зрновци ви благодари за соработката!

 

АНКЕТЕН ЛИСТ

www.zrnovci.gov.mk

 

 

 

 

Јавни огласи

 

 

 

Почитувани,

За детални информации во врска со јавните огласи посетете ја веб страната на Бирото за јавни набавки www.e-nabavki.gov.mk 

Јавен оглас 07/2015 Асфалтирање на улици во општина Зрновци

Отворена постапка за паркови во с.Мородвис и с.Видовиште

Поедноставена тендерска постапка за чистење на река Брегалница 2015/1

Поедноставена тендерска постапка за чистење на река Брегалчница 2015/2

Превоз на ученици 2015/16

2016 година

Јавен оглас 01/2016 Набавка на материјали за одржувањена јавното осветлување и материјали за одржување на ННМ во општина Зрновци

Јавен оглас 02/2016 Набавка на гориво за моторни возила. сопственост на општина Зрновци, сукцесивно за една година

Јавен оглас 03/2016 Изработка на техничка документација на ниво на основен проект со ревизија за локален пат од м.в. Оризни гумна до м.в. Друмот, с.Видовиште, општина Зрновци

Јавен оглас 04/2016 Регулација на дел од река Видовишка. с.Видовиште, делница 0+097,83 - 0+410,20

Јавен оглас 05/2016 Асфалтирање на улици во општина Зрновци

Јавен оглас 06/2016 Одржување на јавното осветление во општина Зрновци

Јавен оглас 08/2016 Набавка на градежни материјали, сукцесивно за една година

Јавен Оглас 09/2016 Превоз на ученици во учебната 2016/2017 од подрачјето на општина Зрновци до ОУ „Синиша Стоилов“

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Договор за асфалтирање на улици 2015

Договор за изградба на бетонски пропуст „Стоименов“ 2015

Договор за реконструкција на општинска зграда 2015

Договор Ерком Инжинеринг локален пат Мородвис  - Друмот

Договор Ерком Инжинеринг локален пат Фудбалско игралиште - Малеово

2016 година

Договор за јавна набавка на гориво за патничко моторно возило

Договор за јавна набавка на стоки

Договор по јавен оглас 008/2016 ДООЕЛ Еликсир - З, за градежни материјали, период од една година

 ИНТЕРЕН ОГЛАС бр. 01/2016

Договор за јавна набавка - сукцесивна набавка за одржување на јавно осветлување и услуга за одржување на ННМ во општина Зрновци за период од една година / 2016

Договор по јавен оглас 010/2016 Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во атар на с.Зрновци, до м.в. Бабареа Вада

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОДИНА

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОД.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАЦИОНАЛНО КОНКУРЕНТНО НАДДАВАЊЕ

2017 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Јавен оглас 001 за Набавка на канцелариски материјали во текот на 2017 година за потребите на општина Зрновци

Договор по јавен оглас 001  со Рики Јуниор ДООЕЛ Кочани

Јавен оглас 002 за Набавка на вршење на стручен надзор над изведбата на градежни работи во општина Зрновци во текот на 2017 година

Договор по јавен оглас 002 со ДТПУ Профил Инжинеринг Велес

Јавен оглас 003 за Асфалтирање на Крак 1 од ул.„Филе Ристов“, спој со Винички пат во с.Зрновци

Договор по јавен оглас 003 со ДООЕЛ Стоименов Кочани

Јавен оглас 004 за Изработка на техничка документација за локален пат с.Зрновци - М.В. „Под Лески“, општина Зрновци

Договор по јавен оглас 004 со ДПГПП Ерком Инжинеринг Снежана ДООЕЛ Кочани

Јавен оглас 005 за Набавка на гориво за моторни возила сопственост на општина Зрновци, сукцесивно за период од една година

Договор по јавен оглас бр. 005 со Макпетрол АД Скопје

Јавен оглас 006 за Телекомуникациски услуги за мобилна телефонија за потребите на општина Зрновци

Договор по јавен оглас бр. 006 со ОнеВип ДОО Скопје

Јавен оглас 007 за Набавка на материјали за улично осветлување и материјали за одржување на ННМ за потребите на општина Зрновци

Одлука за поништување по јавен оглас 007

Јавен оглас 008 за Услуга за одржување на улично осветлување и одржување на ННМ во текот на една година

Договор по јавен оглас 008 со ДООЕЛ Електрика Кочани

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОД.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Измени и дополнувања на годишниот план за јавни набавки во 2018 година на општина Зрновци

Измени и дополнувања на годишниот план за јавни набавки во 2018 година на општина Зрновци

Измени и дополнувања на годишниот план за јавни набавки во 2018 година на општина Зрновци

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА КЈП ВОДНА КУЛА ЗРНОВЦИ

Јавен оглас 001 за Набавка на услуги од агенција за привремени вработувања

Договор по јавен оглас 001/2018 со АПВ Иднина - ИСЗ, Скопје

Јавен оглас 002 за Набавка на материјали за одржување на улично осветлување и материјали за одржување на ННМ за потребите на општина Зрновци

Договор по јавен оглас 002/2018 со ДОО ПЕРБЛАГ Кочани

Јавен оглас 003 за Потрошен и канцелариски материјал,печатарски и издавачки услуги и средства за хигиена

Договор по јавен оглас 003/2018 со ТДВИЛ УНИ-КОНЗУМ ДООЕЛ Кочани

Јавен оглас  004 за Стручен надзор над изведба на градежни работи во општина Зрновци за период од една година

 Договор по јавен оглас 004/2018 со ДТПУ Профил Инжинеринг - Велес

Јавен оглас 005 за Проширување на мост на река Зрновка во с.Зрновци

Договор по јавен оглас 005/2018 со Примаградба ДОО Штип

Јавен оглас 006 за Асфалтирање на улици во општина Зрновци, крак на ул. Маршал Тито с.Зрновци и крак на ул.Стамен Ангелов с.Видовиште

Договор по јавен оглас 006/2018 со ДООЕЛ КОД ИНЖЕНЕРИНГ - Струмица

Јавен оглас 007 за набавка на гориво за моторни возила, сопственост на општина Зрновци, сукцесивно за период од една година

Договор по јавен оглас 007/2018 со Макпетрол АД Скопје

Јавен оглас 008 за набавка на техничка опрема (клима уреди, ТВ, машина за перење на алишта и машина за сушење на алишта) за потребите на ЈОУДГ Бисерчиња - Зрновци, општина Зрновци

Договор по јавен оглас 008/2018 со ДООЕЛ ФИЛАДЕЛФИЈА Кочани

Јавен оглас 009 за набавка на прехрамбени продукти за потребите на ЈОУДГ Бисерчиња Зрновци за период од една година

 Договор по јавен оглас 009/2018 со ДООЕЛ Кики - Кочани

Договор по јавен оглас 009/2018 со ДОО Камел 98 - Виница

Јавен оглас 010/2018 за лесно масло за горење - екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) за потребите на ЈОУДГ Бисерчиња , општина Зрновци за период од една година

Договор по јавен оглас 010/2018 со ДООЕЛ Пуцко Петрол увоз-извоз с.Пласница

2019 

Јавен оглас 001/2019 Заловување и стручен третман на бездомни и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Зрновци за период од 1 година

Договор по јавен оглас 001/2019 со Ветеринарна клиника ИНО-ВЕТ ДООЕЛ КУманово

Јавен оглас 002/2019 Сукцесивна набавка на услуга за одржување на улично осветлување и одржување на ННМ во текот на една година за потребите на општина Зрновци

Договор по јавен оглас 002/2019 со ДООЕЛ ЕЛЕКТРИКА - Кочани

Јавен оглас 003/2019 Услуги од агенција за времени вработувања

Договор по јавен оглас 003/2019 со Приватна агенција за вработување СПИД - Скопје

Јавен оглас 004/2019 Набавка на хемикалии за третман на вода за потребите на КЈП Водна Кула Зрновци

Договор по јавен оглас 004/2019 со ТД за вработување на инвалидни лица ИНТЕР ХЕМ Скопје

Јавен оглас 005/2019 ( 00642/2019) Набавка на канцелариски материјали за потребите на општинската администрација во општина Зрновци

Договор по јавен оглас 005/2019 (00642/2019) со ДООЕЛ РИКИ ЈУНИОР Кочани

Јавен оглас 006/2019 Повик за поднесување на понуди за набавка на трактор со додатна опрема

          Одлука за јавна набавка

Договор со Агровојводина - механизација ДООЕЛ - Скопје

Договор со ДПТУ Евро Стил - Битола

Јавен оглас 007/2019 (01221/2019) Стручен надзор над изведба на градежни работи во општина Зрновци

Договор по јавен оглас 007/2019 (01221/2019) со КЦИ КОНЦЕПТ ЕУ ДОО Кочани

Јавен оглас 008/2019 (01933/2019) Материјали за одржавање на улично осветлување и материјали за одржување на ННМ за период од една година

Договор по јавен оглас 008/2019 (01933/2019) со ДПТУ Веди Фешн ДООЕЛ Зрновци

Јавен оглас 009/2019 (03194/2019) Набавка на телекомуникациски услуги за мобилна телефонија за потребите на општина Зрновци за период од една година

Договор по јавен оглас 009/2019 (03194/2019) со ДКУ Оне ВИП ДООЕЛ Скопје

Јавен оглас 010/2019 (03371/2019) Реконструкција на културен дом во с.Видовиште

Договор по јавен оглас 010/2019 (03371/2019) со ДГТУ Евроградба с. Владевци

Јавен оглас 011/2019 (03475/2019) Изградба на пристапен пат до археолошки локалитет Црквиште и археолошки локалитет Манастириште - с.Мородвис, крак 1

Договор по јавен оглас 011/2019 (03475/2019) со Коле транс инжинеринг ДОО Штип

Јавен оглас 012/2019 (04270/2019) Набавка на гориво за моторни возила сопственост на општина Зрновци

Договор по јавен оглас012/2019 (04270/2019) со АД Макпетрол

Јавен оглас 013/2019 (15347/2019)Изградба на ул. Тодор Арсов во с.Зрновци

Одлука за поништување по оглас бр 013/2019)

Јавен оглас 015/2019 (05990/2019) Набавка на проектантски услуги за период од една година

Договор по јавен оглас 015/2019 со ППГПП Ерком Инжинеринг Снежана ДООЕЛ Кочани

Јавен оглас 016/2019 ( 07813/25019) Ангажирање на авторска агенција за потребите на општина Зрновци преку која ќе се реализира исплатата на договори на дело, авторски договори и други договори за кои е определен надоместок за извршена работа согласно законот за авторски права и сродните права и други услуги од авторска агенција

Договор по јавен оглас 016/2019) со АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје

Јавен оглас 017/2019 (07825/2019) Изградба на улица Тодор Арсов во с.Зрновци

Договор по јавен оглас 017/2019 (07825/2019) со ДПТУ Стоименов ДООЕЛ Кочани

Јавен оглас 018/2019 (10967/2019) Набавка на лесно масло за горење - екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ) за потребите на ЈОУДГ Бисерчиња с.Зрновци општина зрновци за период од 1 година

Договор по јавен оглас 018/2019 (10967/2019) со ДПТУ ДООЕЛ Тритерол петрол Скопје

Годишен план за Јавни набавки за 2019 година за општина Зрновци

Измени и дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2019 година

Измени и дополнувања на годишниот план за јавни набавки во 2019 година

Измени и дополнувања на годишниот план за јавни набавки во 2019 година

 

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1