Вести

ПОВИК

Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето на единицата на локална самоуправа, општина Зрновци ги повикува сите граѓани, месни заедници, здруженија на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година.

Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават на службениот емаил: [email protected] а во пишана форма до архивата на општината најдоцна до 12.декември 2018.

Вклучете се во креирањето на Буџетот и поддржете го партиципативниот развој на локалната заедница.

ЈАВЕН ПОВИК 01/2018 кон сите доверители на општина Зрновци и единките корисници кои имаат доспеани, а ненаплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018, да се пријават во општина Зрновци со цел спогодбено утврдување на износот на обврските

КОНКУРС

за доделување на стипендии на новозапишани студенти и ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов Зрновци од општина Зрновци

ПРАВИЛНИК  за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов - Зрновци од општина Зрновци

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04-16/1 ЗА ПРИЕМ НА РАБОТНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛНО ВРЕМЕ ВО ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ

СООПШТЕНИЕ

Нацрт СОЖС_УППс Видовиште

Нацрт СОЖС_УППс Мородвис

Нацрт СОЖС_УППс Зрновци

Јавен увид и расправа по нацрт извештајот за стратегискаоцена на влијанието врз животната средина за УПС ЗРНОВЦИ, УПС МОРОДВИС и УПС ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за селата МОРОДВИС и ВИДОВИШТЕ

Соопштение МОРОДВИС

Соопштение ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село (УПС) Зрновци, општина Зрновци

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

За да ги вклучи мислењата и потребите на граѓаните при креирањето на Буџетот, Општина Зрновци изготви Анкетен лист на кој жителите на Општина Зрновци можат да ги напишат своите мислења, потреби, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери на надлежност на локалната самоуправа.

Прашалникот во електронска форма е објавен на веб-страницата на Општина Зрновци, а во печатена форма може да се пополни во архивата на Општина Зрновци и во сите канцеларии на месните заедници во Зрновци.

Општина Зрновци ви благодари за соработката!

 

АНКЕТЕН ЛИСТ

www.zrnovci.gov.mk

 

 

 

 

Информации од јавен карактер

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Упатство за проактивна транспарентност

ЛИСТА на информации од јавен карактер во општина Зрновци

БАРАЊЕ образец

Образец ЖАЛБА

Општина Зрновци. Илинденска бр. 186, Зрновци 2305 Македонија
 
Службено лице задолжено за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во општина Зрновци е  Благој Данев
 
емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: ++389(0) 78 401 969     

Телефон:  ++389(0) 33 353 105

http://www.zrnovci.gov.mk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1