Вести

 ОБЈАВА БР. 1

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Зрновци

ПОВИК

Почитувани граѓани,
Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето на заедницата на локалната самоуправа, општина Зрновци ги повикува сите граѓани, месни заедници, здруженија на граѓани и институциите, со идеи, програми и прокти да се вклучат во креирањето на Буџетот на општина Зрновци за 2020 година.
Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават на службениот емаил: [email protected] a во хартиена форма, до архивата на општината, најдоцна до 16-12 / 2019 година.
Вклучете се во креирањето на Буџтот и подржете го партиципативниот развој на општина Зрновци.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Во рамки на ПЗП-фаза 2, од страна на ЦРИПР е објавен втор повик за старт ап бизниси поврзани со равој на одржлив туризам http://www.bregalnica-ncp.mk/2019/11/29/javen-povik-za-start-up-biznisi-za-eko-turizam-2/

 

КОНКУРС за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ООУ „Синиша Стоилов“ Зрновци општина Зрновци

Објавен јавен оглас за работно ангажирање на 4 негователки во ЈОУДГ Бисерчиња - општина Зрновци според програмата Општинско - корисна работа 2019 - 2020

Оглас 1 страна    Оглас 2 страна

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКУПНИОТ ДОГОВОРЕН ИЗНОС ПО ДОВЕРИТЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОСПЕАНИ А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 

Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани сограѓани,

Ве информираме дека ИМОТЕН ЛИСТ можете да си извадите и во просториите на општината после поднесеното барање и уплатената такса. Информации на тел:033/353 105 ( Благој)

ЈАВЕН ПОВИК 01/2018 кон сите доверители на општина Зрновци и единките корисници кои имаат доспеани, а ненаплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018, да се пријават во општина Зрновци со цел спогодбено утврдување на износот на обврските

КОНКУРС

за доделување на стипендии на новозапишани студенти и ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов Зрновци од општина Зрновци

ПРАВИЛНИК  за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов - Зрновци од општина Зрновци

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04-16/1 ЗА ПРИЕМ НА РАБОТНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛНО ВРЕМЕ ВО ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ

СООПШТЕНИЕ

Нацрт СОЖС_УППс Видовиште

Нацрт СОЖС_УППс Мородвис

Нацрт СОЖС_УППс Зрновци

Јавен увид и расправа по нацрт извештајот за стратегискаоцена на влијанието врз животната средина за УПС ЗРНОВЦИ, УПС МОРОДВИС и УПС ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за селата МОРОДВИС и ВИДОВИШТЕ

Соопштение МОРОДВИС

Соопштение ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село (УПС) Зрновци, општина Зрновци

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

За да ги вклучи мислењата и потребите на граѓаните при креирањето на Буџетот, Општина Зрновци изготви Анкетен лист на кој жителите на Општина Зрновци можат да ги напишат своите мислења, потреби, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери на надлежност на локалната самоуправа.

Прашалникот во електронска форма е објавен на веб-страницата на Општина Зрновци, а во печатена форма може да се пополни во архивата на Општина Зрновци и во сите канцеларии на месните заедници во Зрновци.

Општина Зрновци ви благодари за соработката!

 

АНКЕТЕН ЛИСТ

www.zrnovci.gov.mk

 

 

 

 

Реализирани проекти

ИЗГРАДЕНИ ДВА ПРОПУСТА НА ВИДОВИШКА РЕКА

Општина Зрновци изгради два бетонско-армирани пропуста на Видовишка река во с.Видовиште. Со нив е подобрена сообраќајната комуникација преку реката, посебно, во услови на поројни дождови и висок водостој.

12718061 183326628710156 2653191335457890496 n12800114 183326792043473 3849734885248967218 n

ОТПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА ФЕКАЛНАТА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО с.МОРОДВИС

Општина Зрновци отпочна со изградба на фекална канализација во с.Мородвис. Со овој проект значително ќе се влијае на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните а и ќе се заштитат подземните води и почвата од загадување.

12696202 988676824550700 1586834886 n12714210 988676977884018 1066591795 n12721910 988676881217361 1159307004 n

ПАРКОВИ ВО С.МОРОДВИС И С.ВИДОВИШТЕ

Општина Зрновци отпочна со изградба на парк во с.Мородвис и парк во с.Видовиште. Локациите се во централните јадра на двете села а се очекува истите да бидат изградени и ставени во функција. Жителите на овие населени места наскоро ќе можат да уживаат во благодетите на овие уредени места за релаксација и одмор. Очекувано, најмладите ќе бидат најрадосни и најбројни корисници.

12665613 988676831217366 1779786459 n12674379 988676851217364 985504766 n

 12735821 988676671217382 680790681 n12736382 988676544550728 1353226307 n

 

Реализиран проект: РЕАСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД УЛИЦИТЕ: ГЕНЕРАЛ АПОСТОЛСКИ, ФИЛЕ РИСТОВ И АСПАРУХ МАНЕВ ВО ЗРНОВЦИ

Проектот е финансиран од општинскиот буџет. На гореспоменатите улици се создадени подобри услови за непречено одвивање на сообраќајот а на истите се поставени и канали за прифаќање на атмосферската вода.

12190965 997392836989161 6510449418178705099 n12191805 997392826989162 803765297096745544 n12196027 997392933655818 5465073879323597697 n12193838 997392966989148 5686028937891948652 n

Реализиран проектот: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКА ЗГРАДА ВО ЗРНОВЦИ СО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Проектот се спроведе во рамките на Програмата за зачувување на природата во Македонија, координиран од Фармахем Скопје и Helvetas Intercorporation  а подржана од SECO - Швајцарската агенција за развој и соработка.

Со активностите од проектот променети се старите прозори и врати на општинската зграда и поставена е нова термо фасада. Со ова општинската зграда доби нов модерен лик а сметките за електрична енергија ќе бидат драстично намалени.

IMAG0159 

IMAG0358

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТОТ „ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ПОГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БГ - МК“

IPA Cross-Boreder Programme

CCI Number 2007CB16IPO007

Проект 2007CB16IPO007-2011-2-89

 

Во јануари 2015 год заврши проектот од Програмата Добрососедство со Р.Бугарија, помеѓу општините Зрновци и Белица. 

 Najnova slika mak

slika ress najnovo ang

Документи:

Репорт 1       Брошура 1        Брошура 4

Репорт 2       Брошура 2        Информативно гласило

Репорт 3       Брошура 3     

Executive Summary

Прилог 1 шема 1

Прилог 2 шема 1

Прилог 2 шема 2

Прилог 2 шема 3

Прилог 2 шема 4

Прилог 2 шема 5

 

 

 

Изградена и уредена ул.„Маршал Тито“ со пешачка патека на ул.„Тодор Арсов“ кон паркот

SV107736

Изградено повеќенаменско спортско игралиште во с.Зрновци

1655956 1461270117418028 1445565041 n

1795688 1461270104084696 2001088349 n

Асфалтиран локален пат во с.Зрновци: Зрновци спој со регионален пат Зрновци - Виница, во должина од 800м

patot prema vinica namaleno

Асфалтиран локален пат во с.Видовиште: Видовишка раскрсница спој со Горно маало, во должина од 700м

vidoviste patnamalena

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1