Вести

 ОБЈАВА БР. 1

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Зрновци

ПОВИК

Почитувани граѓани,
Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето на заедницата на локалната самоуправа, општина Зрновци ги повикува сите граѓани, месни заедници, здруженија на граѓани и институциите, со идеи, програми и прокти да се вклучат во креирањето на Буџетот на општина Зрновци за 2020 година.
Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават на службениот емаил: [email protected] a во хартиена форма, до архивата на општината, најдоцна до 16-12 / 2019 година.
Вклучете се во креирањето на Буџтот и подржете го партиципативниот развој на општина Зрновци.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Во рамки на ПЗП-фаза 2, од страна на ЦРИПР е објавен втор повик за старт ап бизниси поврзани со равој на одржлив туризам http://www.bregalnica-ncp.mk/2019/11/29/javen-povik-za-start-up-biznisi-za-eko-turizam-2/

 

КОНКУРС за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ООУ „Синиша Стоилов“ Зрновци општина Зрновци

Објавен јавен оглас за работно ангажирање на 4 негователки во ЈОУДГ Бисерчиња - општина Зрновци според програмата Општинско - корисна работа 2019 - 2020

Оглас 1 страна    Оглас 2 страна

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКУПНИОТ ДОГОВОРЕН ИЗНОС ПО ДОВЕРИТЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОСПЕАНИ А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 

Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани сограѓани,

Ве информираме дека ИМОТЕН ЛИСТ можете да си извадите и во просториите на општината после поднесеното барање и уплатената такса. Информации на тел:033/353 105 ( Благој)

ЈАВЕН ПОВИК 01/2018 кон сите доверители на општина Зрновци и единките корисници кои имаат доспеани, а ненаплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018, да се пријават во општина Зрновци со цел спогодбено утврдување на износот на обврските

КОНКУРС

за доделување на стипендии на новозапишани студенти и ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов Зрновци од општина Зрновци

ПРАВИЛНИК  за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов - Зрновци од општина Зрновци

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04-16/1 ЗА ПРИЕМ НА РАБОТНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛНО ВРЕМЕ ВО ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ

СООПШТЕНИЕ

Нацрт СОЖС_УППс Видовиште

Нацрт СОЖС_УППс Мородвис

Нацрт СОЖС_УППс Зрновци

Јавен увид и расправа по нацрт извештајот за стратегискаоцена на влијанието врз животната средина за УПС ЗРНОВЦИ, УПС МОРОДВИС и УПС ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за селата МОРОДВИС и ВИДОВИШТЕ

Соопштение МОРОДВИС

Соопштение ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село (УПС) Зрновци, општина Зрновци

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

За да ги вклучи мислењата и потребите на граѓаните при креирањето на Буџетот, Општина Зрновци изготви Анкетен лист на кој жителите на Општина Зрновци можат да ги напишат своите мислења, потреби, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери на надлежност на локалната самоуправа.

Прашалникот во електронска форма е објавен на веб-страницата на Општина Зрновци, а во печатена форма може да се пополни во архивата на Општина Зрновци и во сите канцеларии на месните заедници во Зрновци.

Општина Зрновци ви благодари за соработката!

 

АНКЕТЕН ЛИСТ

www.zrnovci.gov.mk

 

 

 

 

Јавни Претпријатија

КЈП „Водна Кула“ е претпријатие кое е формирано во ноември 2009 год. и стопанисува со Општинскиот водовод, третманот на комуналниот цврст отпад и фекалната канализација во општина Зрновци.

Располага со еден трактор со приколица и има 6 вработени лица.

За сите проблеми од комуналната сфера и забелешки по однос на услугите на претпријатието, повелете обратете се на ГОРАН КОКЕВ тел: 078/622 773    емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

100138 142570

kanalizacijakanta smece

ДОКУМЕНТИ:

Правилник за внатрешната организација на КЈП Водна Кула Зрновци

Правилник за систематизација на работните места на КЈП Водна КУла Зрновци

Органограм на КЈП Водна Кула Зрновци

Одлука за комунален ред на општина Зрновци

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2013 год.

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2014 год.

Записник и решение од редовен инспекциски надзор на КЈП Водна кула од 07.10.2014

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2015 год.

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2015

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2016

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2017

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2017 год.

ВТОР Квартален финансов извештај за 2018 год

ТРЕТ Квартален финансов извештај за 2018 год.

          Последна страна со потписи

Завршна сметка на КЈП Водна Кула за 2018 год.

Појаснувачки белешки кон завршната сметка на КЈП Водна Кула за 2018 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2014 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2015 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2016 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2017 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2018 год.

ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ ПОМЕЃУ ОПШТИНА ЗРНОВЦИ И КЈП ВОДНА КУЛА ЗРНОВЦИ

Прв квартален извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2019 год.

Втор квартален извештај за работата на КЈП Водна Кула за 2019 год.

Извештај од тестирање здравствена исправност на водата 30.01.2018

Извештај од тестирање здравствена исправност на водата 27.02.2018

Извештај од тестирање здравствена исправност на водата 19.03.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 20.04.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 11.05.2018

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 30.05.2018 Чешма спроти кафе бар Рио

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 30.05.2018 Чешма спроти мостот

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 28.06.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 18.07.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 27.07.2018 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 27.09.2018

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 15.10.2018 Градинка Бисерчиња

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 13.11.2018 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 13.11.2018 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 13.12.2018 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 13.02.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 11.01.2019 Зрновци

Извештај  од тестирање на здравствена исправност на водата 08.03.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 08.04.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 08.05.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 05.06.2019 Фонтана кај паркот

Извештај од тестирање на здравствената исправност на водата 04.07.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 04.07.2019 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 12.09.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 12.09.2019 Мородвис

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 22.10.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 22.11.2019 Зрновци

Извештај од тестирање на здравствена исправност на водата 16.12.2019 Зрновци

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1