Вести

 ОБЈАВА БР. 1

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Зрновци

ПОВИК

Почитувани граѓани,
Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето на заедницата на локалната самоуправа, општина Зрновци ги повикува сите граѓани, месни заедници, здруженија на граѓани и институциите, со идеи, програми и прокти да се вклучат во креирањето на Буџетот на општина Зрновци за 2020 година.
Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават на службениот емаил: [email protected] a во хартиена форма, до архивата на општината, најдоцна до 16-12 / 2019 година.
Вклучете се во креирањето на Буџтот и подржете го партиципативниот развој на општина Зрновци.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Во рамки на ПЗП-фаза 2, од страна на ЦРИПР е објавен втор повик за старт ап бизниси поврзани со равој на одржлив туризам http://www.bregalnica-ncp.mk/2019/11/29/javen-povik-za-start-up-biznisi-za-eko-turizam-2/

 

КОНКУРС за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ООУ „Синиша Стоилов“ Зрновци општина Зрновци

Објавен јавен оглас за работно ангажирање на 4 негователки во ЈОУДГ Бисерчиња - општина Зрновци според програмата Општинско - корисна работа 2019 - 2020

Оглас 1 страна    Оглас 2 страна

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКУПНИОТ ДОГОВОРЕН ИЗНОС ПО ДОВЕРИТЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОСПЕАНИ А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ 

Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани сограѓани,

Ве информираме дека ИМОТЕН ЛИСТ можете да си извадите и во просториите на општината после поднесеното барање и уплатената такса. Информации на тел:033/353 105 ( Благој)

ЈАВЕН ПОВИК 01/2018 кон сите доверители на општина Зрновци и единките корисници кои имаат доспеани, а ненаплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018, да се пријават во општина Зрновци со цел спогодбено утврдување на износот на обврските

КОНКУРС

за доделување на стипендии на новозапишани студенти и ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов Зрновци од општина Зрновци

ПРАВИЛНИК  за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ОУ Синиша Стоилов - Зрновци од општина Зрновци

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04-16/1 ЗА ПРИЕМ НА РАБОТНИЦИ НА НЕОПРЕДЕЛНО ВРЕМЕ ВО ЈОУДГ БИСЕРЧИЊА - ЗРНОВЦИ

СООПШТЕНИЕ

Нацрт СОЖС_УППс Видовиште

Нацрт СОЖС_УППс Мородвис

Нацрт СОЖС_УППс Зрновци

Јавен увид и расправа по нацрт извештајот за стратегискаоцена на влијанието врз животната средина за УПС ЗРНОВЦИ, УПС МОРОДВИС и УПС ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за селата МОРОДВИС и ВИДОВИШТЕ

Соопштение МОРОДВИС

Соопштение ВИДОВИШТЕ

 

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Урбанистички план за село (УПС) Зрновци, општина Зрновци

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

За да ги вклучи мислењата и потребите на граѓаните при креирањето на Буџетот, Општина Зрновци изготви Анкетен лист на кој жителите на Општина Зрновци можат да ги напишат своите мислења, потреби, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери на надлежност на локалната самоуправа.

Прашалникот во електронска форма е објавен на веб-страницата на Општина Зрновци, а во печатена форма може да се пополни во архивата на Општина Зрновци и во сите канцеларии на месните заедници во Зрновци.

Општина Зрновци ви благодари за соработката!

 

АНКЕТЕН ЛИСТ

www.zrnovci.gov.mk

 

 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ЗАПИСНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2015

Записник бр. 25

Записник бр. 26

Записник бр. 27

Записник бр. 28

Записник бр. 29

Записник бр. 30

Записник бр. 31

Записник бр. 32

2016

Записник бр. 33     Записник бр. 38

Записник бр. 34

Записник бр. 35

Записник бр. 36

Записник бр. 37

 Нов Совет на општина Зрновци 2017 - 2021

Записник бр. 01                   Записник бр. 9              Записник бр. 17         Записник бр.  25           Записник бр. 33

Записник бр. 02                   Записник бр. 10            Записник бр. 18         Записник бр.  26           Записник бр. 34

Записник бр. 03                   Записник бр. 11            Записник бр. 19         Записник бр.  27           Записник бр. 35

Записник бр. 04                   Записник бр. 12            Записник бр. 20         Записник бр.  28           Записник бр. 36

Записник бр. 05                   Записник бр. 13            Записник бр. 21         Записник бр. 29

Записник бр. 06                   Записник бр. 14            Записник бр. 22         Записник бр. 30

Записник бр. 07                   Записник бр. 15            Записник бр. 23         Записник бр. 31

Записник бр. 08                   Записник бр. 16            Записник бр. 24         Записник бр. 32

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2017 - 2021

1. ВЛАДО РИСТОВ , Претседател, Група граѓани, Зрновци

2. ДУШКО ГЕОРГИЕВ, член, ВМРО-ДПМНЕ, Зрновци

3. СЛАВЧО ГИЗДОВСКИ, член, ВМРО-ДПМНЕ, Зрновци

4. ДИВНА ВЕСЕЛИНОВА, член, ВМРО-ДПМНЕ, Мородвис

5. ЗДРАВКО ИВАНОВ, член, ВМРО-ДПМНЕ, Видовиште

6. ВИКТОР НОВКОВ, член, СДСМ, Зрновци

7. ВИКТОР АНГЕЛОВ, член, СДСМ, Зрновци

8. МАЈА ИЛИЈЕВА, член, СДСМ, Зрновци

9. ЈОХАН ЃОРГИЕВ,член, СДСМ, Зрновци

Надлежности на Советот се:

· го донесува Статутот на Општината и други прописи

· го донесува буџетот на општината и годишна сметка на Општината

· ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамките утврдени со закон

· основа јавни служби во рамките на надлежноста н аопштината и врши надзор над нивната работа

· именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа

· усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината

· ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината

· одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со законот

· ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината

· одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во согласност со закон

· го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината во согласност со закон

· го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител

· може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот

· донесува Генерален урбанистички план

· донесува детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината

· донесува Програма за уредување на градежното земјиште

· донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација

· донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќај

· донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици

· донесува Програма за јавно осветлување

· донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај

· го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење

· определува имиња на улицу, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење

· врши и други работи утврдени со закон

КОМИСИИ И ТЕЛА ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2017 – 2021

* Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања:

1.Здравко Иванов

2.Душко Горгиев

3.Виктор Ангелов

4.Маја Илиева

5.Владо Ристов

* Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата:

1.Виктор Новков

2.Дивна Веселинова

3.Јохан Горгиев

4.Славчо Гиздовски

5.Владо Ристов

*Комисија за култура, образование и спорт и права на децата:

1.Славчо Гиздовски

2.Виктор Ангелов

3.Душко Горгиев

*Комисија за земјоделие:

1.Здравко Иванов

2.Виктор Новков

3.Славчо Гиздовски

*Комисија за  месна самоуправа и грагански иницијативи:

1.Јохан Горгиев

2.Маја Илиева

3.Владо Ристов

*Комисија за здравство и социјална заштита:

1.Дивна Веселинова

2.Маја Илиева

3.Владо Ристов

*Комисија за статут и прописи:

1.Владо Ристов           4. Здравко Иванов

2.Јохан Горгиев           5. Душко Горгиев

3.Виктор Ангелов

*Комисија за прекугранична соработка:

1.Маја Илиева             4.Јохан Горгиев

2.Дивна Веселинова   5.Владо Ристов

3.Славчо Гиздовски

*Комисија за финансии и буџет и локален економски развој:

1.Владо Ристов

2.Виктор Ангелов

3.Славчо Гиздовски

4.Дивна Веселинова

5.Јохан Горгиев

*Комисија за сообракај, јавна безбедност и противпожарна заштита:

1.Јохан Горгиев

2.Виктор Новков

3.Здравко Иванов

*Комисија за еднакви можности на жените и мажите:

1.Дивна Веселинова

2.Маја Илиева

3.Виктор Новков

*Комисија за одбележување на празници ,манифестации , доделување на награди и признанија :

1.Владо Ристов

2.Маја Илиева

3.Дивна Веселинова

*Комисија за донесување на програма за работа на Советот на општина Зрновци:

1.Владо Ристов

2.Јохан Горгиев

3.Душко Горгиев

*Определување членови на Советот на Општина Зрновци  кои ке учествуваат при склучување на бракови:

1.Здравко Иванов

2.Душко Горгиев

3.Владо Ристов

4.Дивна Веселинова

5.Славчо Гиздовски

6.Јохан Горгиев

7.Виктор Новков

8.Виктор Ангелов

9.Маја Илиева

 * Членови од Советот на Општина Зрновци во состав на Училишен одбор во ОУ,,Синиша Стоилов ,,Зрновци

1.Владо Ристов

2.Дивна Веселинова

 

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1